Milí bratři a sestry, vstupujeme do měsíce května, tradičně věnovanému úctě Panny Marie. Májové pobožnosti jsou tradičním prvkem zbožnosti v měsíci květnu a i v naší farnosti na konci mší svatých ve všední den budeme alespoň krátce myslet na tu, která nám zrodila dárce života.

V týdnu počínaje 1. květnem bude v úterý modlitba Taizé, tentokrát ne v naší farnosti, ale ve Velké aule Karolina na Ovocném trhu, začátek je v 18 hodin a modlitba bude věnována za Ukrajinu. Večer v úterý je od 20:30 biblická hodina. Ve čtvrtek pokračuje Seminář Obnovy, v pátek od 16:45 pak příprava na první svaté přijímání. Po mši svaté pak v kostele Svaté Rodiny bude posynodální setkání, na které vás všechny srdečně zvu. Je to prostor pro diskusi důležitých témat týkajících se naší farnosti. Panu Peřichovi děkuji za přípravu dalšího vydání Martinovin, které jsou k dispozici vzadu v kostelích a také zde na webu ke stažení.

V týdnu počínaje 8. květnem bude v úterý on-line hodina katechismu, na které dokončíme téma Biblické antropologie. Ve středu v 11 hodin se v kostele Svaté Rodiny rozloučíme s paní Marií Buckovou. Příprava na první svaté přijímání je tento týden mimořádně již ve čtvrtek. V pátek od 19 hodin je v Klubu zasedání staré pastorační rady. Nová pastorační rada bude uvedena do funkce při nedělní mši svaté v 9:00 příští neděli.

V týdnu počínaje 15. květnem bude v pondělí 16. května od 17 hodin v kostele Svaté Rodiny schůzka ministrantů. V úterý od 20:30 pak bude on-line biblická hodina. Příprava na první svaté přijímání pokračuje v obvyklém termínu v pátek od 16:45. Ustavující schůze nové pastorační rady je v pátek od 19 hodin v Klubu. Sbírka příští neděle je určena na podporu pronásledovaných křesťanů a bude vykonána formou distribuce složenek, popřípadě lze částku odeslat přímo na účet Arcibiskupství 45301130/2700 s variabilním symbolem 9107100220 (lze využít i QR-kód, který je v příloze tohoto článku). Prosím, počítejte s tím, že mše svatá v sobotu 4. června v 18:00 bude posunuta až na 20:00 a bude delší (svatodušní vigilie). 

V týdnu počínaje 22. květnem nebude v úterý mše svatá u svatého Martina ani večerní on-line hodina katechismu. Příprava na první svaté přijímání pokračuje jako obvykle v pátek od 16:45 v kostele Sv. Rodiny. Příští neděli v 15 hodin bude v kostele sv. Martina pokřtěn Filip Wolf.

V týdnu, který začíná nedělí 29. května bude v úterý po mši svaté modlitba Taizé. Z toho důvodu je také úterní mše svatá v kostele Svaté Rodiny. Pak od 20:30 se můžete zúčastnit on-line biblické hodiny. Příprava na první svaté přijímání bude tento týden ve čtvrtek od 16:45 v kostele Svaté Rodiny. V pátek po mši svaté bude opět možnost se zúčastnit synodního setkání, proběhne v Klubu nebo v případě jeho obsazení v kostele Svaté Rodiny. V sobotu v 11 hodin budou v kostele Svaté Rodiny oddáni Karolína Majerová a Vladimír Volf. Mše svatá v sobotu bude od 20 hodin – bude to svatodušní vigilie, která je slavena na připomínku bdění v modlitbě a čekání na příchod Ducha Svatého podle knihy Skutků apoštolů. Příští neděli po mši svaté bude farní kafe, prosím o přinesení pečiva či jiných věcí na pohoštění. Předem děkuji!

Výsledky voleb do pastorační rady farnosti jsou zveřejněny na její stránce. Děkuji za účast a také členům volební komise za pečlivé vedení a zajištění průběhu voleb. V neděli 15. května bude nová pastorační rada uvedena do funkce při mši svaté v 9:00 v kostele Svaté Rodiny.

V neděli 1. května požehná obnovené 12. zastavení poutní cesty do Hájku emeritní biskup Karel Herbst, SBD. Bližší informace jsou na přiloženém plakátku. 

Pozvánka na modlitební společenství ve farnosti: po covidové pauze obnovujeme modlitební společenství, které tu před více lety zavedla sestra Lada. Scházíme se u svatostánku v kostele Svaté Rodiny v pondělí v 19:00 hod. Na programu je modlitba Breviáře (nešpory), nebo čtení z Písma a rozjímání, nebo modlitba růžence. Otevřené jsou i další možnosti. Součástí je rovněž blok chval, díků a proseb. Modlitba trvá asi 45 minut. Další zájemci jsou zváni.

Zvu vás na farní pěší pouť do Hájku, která se uskuteční v sobotu 14. května. Vyjdeme v 8:00 od kostela Svaté Rodiny a naším cílem bude mše svatá v poutním areálu v 11 hodin, kterou bude celebrovat opat Daniel Peter Janáček, OPraem. Bližší informace jsou na přiloženém plakátku.

Nově si můžete na našem farním webu pustit záznam z duchovní obnovy na Strahově 19. března.

V neděli 5. června obnovíme farní kafe. Prosíme o přinesení pečiva a dalších věcí k pohoštění, které se mohou nabídnout daším. Předem děkuji.

Novéna před slavností Seslání Ducha Svatého začíná tento rok v pátek 27. května a končí sobotou 4. června. Vždy po mši svaté ve všední den se modlíme, přičemž využíváme texty z webu modlitba.cz.

Přeji Vám požehnaný měsíc květen a zůstáváme v modlitbách za lid Ukrajiny. 

Řehoř J. Žáček